Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Deklaracja dostępności

Czcionka:

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Polskich Olimpijczyków w Jastrowiu zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej ww. placówki zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności strony internetowej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Jastrowiu ma zastosowanie do strony dostępnej pod adresem http://soswjastrowie.pl.

 

Data publikacji strony internetowej: 2019.08.23.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020.03.19.


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Część plików (PDF, DOC itp.) nie jest dostępnych cyfrowo.
 • Część z opublikowanych zdjęć i grafik nie posiada opisu alternatywnego.
 • Możliwe są sytuacje otwierania się linków w nowych oknach bez powiadamiania o tym fakcie użytkownika.
 • Możliwe są sytuacje, w których tabele zostały użyte w sposób nieprawidłowy lub nie zawierają właściwej struktury.
 • Możliwe są sytuacje, w których nagłówki zostały użyte w niewłaściwy sposób.
 • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych

Wyłączenia:

 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

 

INFORMACJE DODATKOWE – STRONA POSIADA:

 

Narzędzie ułatwień dostępu (widoczny obrazek po prawej stronie przy poruszaniu się po witrynie) a w nim:

 • podwyższony kontrast
 • możliwość powiększenia liter
 • podświetlane linki
 • mapę strony
 • skalę szarości
 • jasne tło

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI:

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021.03.20.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE:

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: dyr. Maciej Nowicki
Kontakt: e-mail: soswjastrowie@onet.pl, telefon: 67 266 18 99.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (www.rpo.gov.pl).

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

OPIS DOSTĘPNOŚCI WEJŚCIA DO BUDYNKU I PRZECHODZENIA PRZEZ OBSZARY KONTROLI

 

Budynek zlokalizowany w Jastrowiu przy ulicy Wojska Polskiego 25.

W budynku siedzibę ma Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Polskich Olimpijczyków w Jastrowiu, w którego skład wchodzą: Szkoła Podstawowa nr 1 w Jastrowiu oraz Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Jastrowiu. Wejścia do budynku zaprojektowano od strony parkingu wewnętrznego w pobliżu wejścia do hali sportowej.
W razie potrzeby istnieje możliwość dojazdu samochodem do wejścia głównego.

Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.

 

OPIS DOSTĘPNOŚCI KORYTARZY, SCHODÓW I WIND

W budynku istnieją 4 kondygnacje:

1. Podpiwniczenie. Kondygnacja obejmuje: szatnie, salę lekcyjną, gabinet fizjoterapii, pomieszczenie gospodarcze, toaletę,

2. Parter. Kondygnacja obejmuje: sale lekcyjne, gabinet dyrektora, sekretariat, pomieszczenie księgowości, kuchnię i stołówkę, gabinety specjalistyczne (pedagoga, psycholga, logopedy) oraz toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

3. I piętro. Kondygnacja obejmuje: sale lekcyjne, gabinet wicedyrektora, bibliotekę, aulę, pracownię komputerową, gabinet pielęgniarki, pokój nauczycielski oraz toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

4. II piętro. Kondygnacja obejmuje: salę doświadczania świata, sypialnie, łazienkę i toalety.

W budynku istnieje możliwość korzystania z windy na każdej kondygnacji.

 

OPIS DOSTOSOWAŃ, NA PRZYKŁAD POCHYLNI, PLATFORM, INFORMACJI GŁOSOWYCH, PĘTLACH INDUKCYJNYCH

Szkoła nie dysponuje pochylniami, platformami, pętlami komunikacyjnymi itp.

 

INFORMACJE O MIEJSCU I SPOSOBIE KORZYSTANIA Z MIEJSC PARKINGOWYCH WYZNACZONYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Od strony ul. Wojska Polskiego można wjechać na teren placówki, na którym znajduje się kilkadziesiąt miejsc parkingowych. Do wejścia głównego prowadzą schody oraz podjazd dla wózków.

 

INFORMACJA O PRAWIE WSTĘPU Z PSEM ASYSTUJĄCYM I EWENTUALNYCH UZASADNIONYCH OGRANICZENIACH

Do budynku szkoły ma prawo wejść osoba z psem przewodnikiem/asystującym.

 

INFORMACJE O MOŻLIWOŚCI SKORZYSTANIA Z TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO NA MIEJSCU LUB ONLINE

W budynku nie ma możliwości porozumiewania się za pomocą języka migowego.

 

Zegar

Pogoda

Kalendarium

Maj 2024
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny