Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach Projektu : Indywidualizacja pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jastrowiu

Utworzono dnia 27.06.2017
Czcionka:

OGŁOSZENIE

O ZAMÓWIENIU NA DOSTAWY POMOCY DYDAKTYCZNYCH

 

Tytuł Projektu:

Indywidualizacja pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jastrowiu

współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 2020. Oś priorytetowa 8.Edukacja. Działanie 8.1. Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej. Poddziałanie 8.1.2. Kształcenie ogólne - projekty konkursowe

 

Temat:

Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach Projektu :

Indywidualizacja pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jastrowiu

współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 2020. Oś priorytetowa 8.Edukacja. Działanie 8.1. Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej. Poddziałanie 8.1.2. Kształcenie ogólne - projekty konkursowe

 

Nazwa Zamawiającego

Powiat Złotowski

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jastrowiu

reprezentowany przez p. Macieja Nowickiego – Dyrektora Ośrodka

Ul. Wojska Polskiego 25

64-915 Jastrowie

NIP : 767-142-24-53

Tel. 67 266 18 06

e-mail : soswjastrowie@onet.pl

www.soswjastrowie.pl

Miejsce i sposób składania ofert

  1. Ofertę należy złożyć w terminie do 07.07.2017 r. do godziny 11:00 w formie pisemnej na adres Zamawiającego  - na Formularzu Oferty (Załącznik do niniejszego ogłoszenia).
  2. Zamówienie podzielono na siedem części. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolna ilość części – pod warunkiem, że oferty na wybraną/e część będą zawierały wszystkie pozycje danej części.
  3. Ofertę w formie pisemnej należy złożyć na prawidłowo wypełnionym i podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy Formularzu Oferty wraz ze wszystkim wymaganymi oświadczeniami.
  4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia :

p. Marzena Głuszek – Zastępca Dyrektora Ośrodka

 

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jastrowiu.

Przedmiot zamówienia podzielono na siedem ( 7 ) części.

Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części.

 

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie

Powiat: złotowski

Miejscowość: Jastrowie, gmina Jastrowie

 

Kod CPV

39162100-6 Pomoce dydaktyczne

 

Termin realizacji zamówienia :

a)        rozpoczęcie wykonywania dostaw pomocy dydaktycznych – od dnia zawarcia umowy

b)        zakończenie wykonywania dostaw – do 31 lipca 2018r

 

Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jastrowiu.

Przedmiot zamówienia podzielono na siedem ( 7 ) części.

Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części.

Częściami zamówienia są :

Część Nr 1 - Sprzęt do zajęć z fizjoterapii

Część Nr 2 - Sprzęt do zajęć integracji sensorycznej

Część Nr 3 - Sprzęt-komunikacja alternatywna

Część Nr 4 - Sprzęt do prowadzenia zajęć Metodą Krakowską

Część Nr 5 - Sprzęt do terapii psychologicznej

Część Nr 6 - Sprzęt do zajęć muzycznych

Część Nr 7 - Sprzęt do zajęć logopedycznych

Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części.

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wybrany załącznik nie będzie zawierał wszystkich wycenionych pozycji.

Szczegółowy zakres poszczególnych dostaw i wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zawarto w załącznikach Nr 2 – 8 do niniejszego ogłoszenia.

Ogłoszenie wraz z załącznikami zamieszczono na stronie internetowej Ośrodka : www.soswjastrowie.pl

 

Warunki udziału w postępowaniu.

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania.

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.

Złożenie oferty.

Do oferty należy załączyć następujące dokumenty i oświadczenia :

1)        formularz ofertowy ( załącznik Nr 1 ),

2)        wypełniony lub wypełnione załączniki Nr 2 – 8, stosownie do oferowanych części zamówienia,

3)        oświadczenie o posiadaniu środków finansowych gwarantujących wykonywanie zamówienia,

4)        oświadczenie o braku podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania w zakresie określonym poniżej w niniejszym ogłoszeniu,

5)        jeżeli wykonawca jest podmiotem gospodarczym – aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

6)        pełnomocnictwo osób upoważnionych do podpisywania oferty oraz do zawarcia umowy, o ile w imieniu wykonawcy będzie działał Pełnomocnik.

 

Kryteria oceny ofert.

Złożone oferty na poszczególne części będą oceniane za jedyne kryterium :

Cena wykonania zamówienia = 100%

Zamawiający udzieli zamówienie wykonawcy, którego oferta na daną część będzie spełniać wszystkie wymagania opisane w niniejszym ogłoszeniu i będzie zawierać najniższą cenę.

 

Uzupełnienia lub wyjaśnienia dokumentów.

Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli oświadczeń o braku podstaw wykluczenia z postępowania lub, którzy złożyli dokumenty lub oświadczenia albo pełnomocnictwa zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, wyznaczonym przez Zamawiającego, jako termin ich uzupełnienia.

Jeżeli zajdzie taka konieczność Zamawiający wezwie w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów, wymaganych w postępowaniu.

 

Podstawy wykluczenia z postępowania :

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, z postępowania wyklucza się wykonawcę powiązanego z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

1)        uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

2)        posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

3)        pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

4)        pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wykonawca złoży oświadczenie własne o braku podstaw wykluczenia z postępowania w zakresie dotyczącym pkt. 1 – 4).

 

Unieważnienie postępowania:

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w przypadkach:

1)        nie złożono żadnej oferty spełniającej wymagania Zamawiającego,

2)        oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą może Zamawiający przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

3)        wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, iż prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć lub postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

 

Sposób przekazania informacji o wyniku postępowania:
Informacja o wyniku postępowania zostanie zamieszczona w Bazie Konkurencyjności oraz na stronie internetowej, na której ogłoszono niniejsze postępowanie. Dodatkowo informacja o wyborze oferty na poszczególne części zostanie przekazana pocztą elektroniczną na adres wykonawcy, którego oferta/y została/y wybrana/e.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od dnia składania ofert.

Ogłoszenia o zamówieniu wraz z załącznikami dostępne jest na www.soswjastrowie.pl oraz www.bip.zlotow-powiat.pl

 

Warunki zmiany umowy

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający nie przewiduje możliwości dokonania istotnych zmian postanowień umowy.

 

UWAGA :

Określenie „aktualne” należy rozumieć wydanie dokumentu nie wcześniej niż miesiąc ( 30 dni ) przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający, jeżeli będzie to uzasadnione z punktu widzenia postępowania, może wezwać wykonawcę, którego oferta mogłaby zostać uznana za najkorzystniejszą, do uzupełnienia dokumentów lub/i złożenia wyjaśnień.
 

Dyrektor

Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego

w Jastrowiu

Maciej Nowicki

Ogłoszenie jest zamieszczone w Bazie Konkurencyjności pod numerem : 1041083.

 

Pliki do pobrania:

1)      Formularz ofertowy

2)      Część Nr 1 - Sprzęt do zajęć z fizjoterapii

3)      Część Nr 2 - Sprzęt do zajęć integracji sensorycznej

4)      Część Nr 3 - Sprzęt-komunikacja alternatywna

5)      Część Nr 4 - Sprzęt do prowadzenia zajęć Metodą Krakowską

6)      Część Nr 5 - Sprzęt do terapii psychologicznej

7)      Część Nr 6 - Sprzęt do zajęć muzycznych

8)      Część Nr 7 - Sprzęt do zajęć logopedycznych

9)      Istotne postanowienia umowy

10)    Ogłoszenie o zamówieniu

 

Zegar

Pogoda

Kalendarium

Październik 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny